image-text
icon

Vince-de-Kebabprins is een commerciele benaming van de vennootschap Pura bvba. Huren bij Pura bvba moet voor alle betrokken partijen naar ieders tevredenheid geschieden. Door alle partijen dienen er dan ook afspraken gemaakt te worden. Deze voorwaarden zijn van toepassing voor elke overeenkomst met betrekking tot huur en verhuur tussen de klant en Pura bvba. De huur gaat in te Hasselt op het moment dat de klant aldaar de goederen in ontvangst neemt of, indien het vervoer door de zorgen van Pura bvba geschiedt, op het ogenblik dat de gehuurde goederen worden geladen.

ARTIKEL 1. AANVANG EN PLAATS VAN DE HUUR.

Onderverhuur aan derden mag enkel mits uitdrukkelijke en schriftelijke goedkeuring van Pura bvba. De huurperiode eindigt wanneer alle goederen in door Pura bvba terug worden ontvangen en wanneer hiervoor een afgetekend ontvangstbewijs is afgeleverd.

ARTIKEL 2. EINDE VAN DE HUUR.

De klant heeft het recht om bij de in ontvangst name van de goederen aanwezig te zijn teneinde deze na te tellen evenals bij het nazicht der teruggebrachte goederen teneinde de vaststellingen te verifiëren. Indien het transport door Pura bvba of door derden gebeurt dan wordt het nazicht gedaan bij aankomst van het transport bij Pura bvba. De klant neemt hiertoe zelf het initiatief, behoeft hiervoor geen uitnodiging en dient steeds het transport achterna te komen of zijn schikkingen te treffen met het oog op het nazicht. Zijn desgevallende afwezigheid impliceert dat hij afziet van zijn recht. Indien de klant afziet van dit recht, zal de telling en de eventuele vaststelling van tekorten en/of schade door Pura bvba bindend zijn. Het materiaal dient te worden terugbezorgd in dezelfde staat als het werd afgeleverd bij de aanvang van de huur. Indien de goederen niet werden gereinigd, worden er extra kosten van 50 EUR aangerekend per ongereinigd voorwerp.

Pura bvba behoudt zich het recht voor om te alle tijde de huurovereenkomst te verbreken, en zonder gerechtelijke tussenkomst, de goederen terug te halen, waar deze zich ook mogen bevinden. Alle hieruit voortvloeiende kosten worden doorberekend aan de klant. Bovendien blijft de huurprijs verschuldigd tot de goederen terug in het magazijn van Pura bvba zijn. Pura bvba behoudt altijd het eigendomsrecht van de goederen, ook bij faling van de klant, zodat noch de klant, noch derden eigenaar kunnen worden, uitgezonderd indien er door Pura bvba een verkoopfactuur werd opgesteld.

Teneinde problemen te voorkomen dient de klant onmiddellijk nadat hij de goederen in ontvangst neemt, deze te controleren. Indien er gebreken, manco’s of andere klachten zijn, dient de klant dit onmiddellijk telefonisch of schriftelijk (fax) te melden aan Pura bvba. Gebruik van de goederen heft alle recht op klachten dienaangaande op.

ARTIKEL 3. RISICO’S

De gehuurde goederen dienen te worden behandeld als een goede huisvader. De klant blijft te allen tijde aansprakelijk voor alle beschadigingen en verlies, of diefstal van de gehuurde goederen. In voorkomend geval zal hij dit binnen de 24u. aan Pura bvba meedelen. De cliënt verbindt er zich toe de goederen te vergoeden aan nieuwwaarde. Deze nieuwwaarde behelst de volledige aankoopkostprijs d.w.z. het bedrag van de aankoop van het nieuwe goed, vermeerderd met het bedrag vereist om dit nieuw gekochte goed verhuurklaar te maken, de transportkost van de plaats van aankoop tot bij Pura bvba alsook de administratie-, prospectie- en douanekosten. Beschadigde goederen of onderdelen, waarvan geen herstel mogelijk is, worden gedurende ten hoogste 30 dagen nadat de schade gefactureerd werd, ter beschikking van de klant gehouden.

Pura bvba is niet aansprakelijk voor schade, geleden door de klant welke ontstaan is door of in verband met het gehuurde goed. De klant zal Pura bvba te allen tijde vrijwaren voor eisen van derden op grond van schade in verband met het gehuurde goed.

ARTIKEL 4. TRANSPORT.

Het transport gebeurt altijd voor rekening en onder volle verantwoordelijkheid van de klant. Indien het transport door Pura bvba gebeurt:

  • kan Pura bvba niet aansprakelijk gesteld worden, ook niet na ingebrekestelling, voor het niet tijdig of niet juist afleveren van de goederen door overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke van Pura bvba’s wil onafhankelijke omstandigheid die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert, of elk geval van derde contractant van Pura bvba mede aan de basis ligt.
  • wordt de klant geacht aanwezig te zijn om de goederen in ontvangst te nemen. Bij afwezigheid zal Pura bvba ofwel de goederen ter plaatse afzetten onder de volledige verantwoordelijkheid van de klant ofwel de goederen terug meenemen naar haar magazijn, dit om diefstal en andere risico’s uit te sluiten. In dit laatste geval worden extra transportkosten aangerekend.
  • vindt de levering plaats op de gelijkvloers, aan de ingang voor zover deze gemakkelijk bereikbaar is.
  • dient het terrein voldoende verhard en berijdbaar te zijn voor zwaar verkeer voor het leveren en ophalen van de goederen.
  • wordt een wachttijd van maximaal 1/4 uur voorzien. Bijkomende wachttijd wordt aangerekend.

Reservaties worden enkel aanvaard door onze schriftelijke bevestiging of stilzwijgend bij de overhandiging van het materiaal in ons magazijn of op de overeengekomen plaats van levering.

ARTIKEL 5. ANNULERING

Onverminderd het recht tot beëindiging omwille van overmacht zullen er, indien de klant de huurovereenkomst verbreekt, annuleringskosten aangerekend worden. Bij een onterechte verbreking voor Pura bvba mag de particuliere huurder ongehinderd aanspraak maken op de gemeenrechtelijke schadevergoeding.

ARTIKEL 6. HUURPRIJS

Er is steeds een minimum huurprijs verschuldigd van € 15,00 (excl. BTW). Indien de totale huurprijs lager is dan € 25,00 worden er € 10,00 administratiekosten aangerekend. Offertes en prijslijsten zijn voor Pura bvba niet bindend, tenzij anders werd overeengekomen. De klant dient steeds een waarborgsom te betalen. Deze som kan niet worden beschouwd als voorschot of betaling van het verschuldigde huurbedrag. Ze geeft nooit recht op intresten. Deze waarborg dient ten laatste betaald te worden bij de in ontvangst name van de goederen. Bij niet betaling van de waarborgsom, heeft Pura bvba het recht het contract te verbreken en alle tot hiertoe gemaakte kosten aan de klant aan te rekenen. De waarborgsom wordt teruggegeven aan de klant indien deze aan al zijn verplichtingen heeft voldaan.

ARTIKEL 7. WAARBORG

Al de facturen zijn contant betaalbaar te Hasselt tenzij voorafgaandelijk en schriftelijk werd overeengekomen dat de klant op de vervaldag, vermeld op de factuur, dient te betalen. Bij niet betaling op de vervaldag wordt het factuurbedrag verhoogd met een intrest van 1,00% per maand en met een conventionele schadeloosstelling van 10% met een minimum van € 75,00 vanaf factuurdatum, zonder enige aanmaning of ingebrekestelling.

Tevens worden dan alle andere openstaande factuurbedragen onmiddellijk opeisbaar en kunnen alle lopende contracten verbroken worden Pura bvba heeft het recht op dat ogenblik alle materialen te laten terughalen, zonder beroep te doen op de Rechter en alle kosten door te rekenen aan de klant. In geval van faling van de klant wordt de klant of zijn afgevaardigde persoonlijk aansprakelijk gesteld voor de betaling van de verschuldigde huurgelden alsook voor het onmiddellijk terugbezorgen van alle materialen.

De aankoopvoorwaarden van de klant worden als niet bestaande beschouwd, tenzij schriftelijk anders werd overeengekomen. Evenzeer, en in afwijking van het bepaalde artikel 5, zal bij ernstige wanprestatie vanwege Pura bvba enkel aan de particuliere huurder tot algehele terughaling een intrest verschuldigd zijn van 1% per maand op de effectief betaalde huurwaarborg, te vermeerderen met een conventionele schadevergoeding van 10% op dit bedrag met een minimum van 75,00 EUR onverminderd het recht van de particuliere huurder om grotere schade te bewijzen.

ARTIKEL 8. BETWISTING

Alle geschillen in verband met deze huurovereenkomst behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement Hasselt. 

To top